101 x 140, oil on canvas, 2017

Atokvėpis

(Respite)